Top

本系業於107年4月30日辦理第二次甄選作業,錄取名單如下:  暑期班助教 :語三甲 許家馨 --------------------------------------------------------   本系業於107年3月30日辦理甄選作業,錄取名單如下: 暑期班助教:  語三甲 張庭瑋   語三甲 鄭婷勻 暑期幼稚班實習教師: 幼三甲 尹少璇   幼三甲 張証媛   幼碩二 林君穎   幼三甲 林郁翎 -----------------------------------------------

1.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108001A。 2.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108002-3A。 3.教育部「108年選送華語教師赴國外學校任教」通告108001T。 4.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108004A。 5.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108005A。 6.教育部「108年選送華語教師赴國外學校任教」通告108002-3T。 7.教育部「108年選送華華語教學助理赴國外學校任教」通告108006A。 8.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108007A。 9.教育部「108年選送華語教師赴國外學校任教」通告108005T。 10.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108008A。 11.教育部「108年選送華語教師赴國外學校任教」通告108006T。 12.教育部「108年選送華語教師赴國外學校任教」通告108009T。 13.教育部「108年選送華語教學助理赴國外學校任教」通告108010-12A。