Top

      語文與創作學系公告                                                        102年10月30日 主旨:語文與創作學系(以下簡稱本系)學生應具備基本能力指標修訂。 說明: 一、自98學年度起,本系要求學生至少需通過一項本系所舉辦之鑑定,分數達甲級80分以上;或修     畢一項本系開設之學分學程,方得畢業。   二、考量學生多元發展,增加其他能力指標項目如下:       1.第二外語(相當於中級能力)       2.經本校遴選參與海外交換學生(一學期以上)