Top

105-1語文與創作學系碩士班課表

星期

節次

1

 

 

 

 

 

2

古典小說專題

陳葆文

A306

語文教材研究

許育健

A306

文學理論與批評

(碩二必)

陳俊榮

A306

 

3

 

4

N

 

 

 

 

 

5

中國文學專題:經典的接受與詮釋

李嘉瑜

Y504

論文寫作方法

(碩二必)

陳俊榮

Y304

 

現代詩研究

林于弘

A306

 

6

7

 

語文創造思考研究

(碩一必)

張春榮A304

8

 

 

 

 

E